Privacyverklaring Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het
gebruik van de website http://www.massagepraktijk-debruijn.nl/ alsmede bij de dienstverlening van
Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn.

Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn respecteert de privacy van de bezoekers op de
website en gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.
Op grond van de AVG wordt Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn aangemerkt als
verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke
persoonsgegevens Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn verwerkt en wat Fysiotherapie- en
Massagepraktijk Marina de Bruijn met deze persoonsgegevens doen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de dienstverlening van Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de
Bruijn, dan vraagt Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn u om persoons- en medische
gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het patiëntensysteem van
Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn en worden gebruikt om de diensten te kunnen
leveren. Het patiëntensysteem is uiterst streng beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de
Bruijn. Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn verstrekt uw persoons- en/of medische
gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina
de Bruijn daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als Fysiotherapie- en
Massagepraktijk Marina de Bruijn dit noodzakelijk acht om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een
juiste behandeling. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het informeren van uw huisarts.

De persoonsgegevens
Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar
patiënten:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen na toestemming;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • In sommige gevallen het bankrekeningnummer van patiënten;
 • Medische gegevens, d.w.z. medische informatie van verwijzing door specialist en/of huisarts en/of
  medische informatie welke patiënt verstrekt.
  De AVG-grondslagen
  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn verwerkt persoonsgegevens op basis van de
  volgende grondslagen:
  Grondslag 1 – Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
  De verwerking van BSN-nummers en geboortedatum
  De verwerking van BSN-nummers vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting uit de Wet
  aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Erkende zorgverleners zijn namelijk
  verplicht om het BSN-nummer van de patiënt vast te leggen in de administratie.
  De geboortedatum wordt vastgelegd als extra controle, zodat de therapeut kan vaststellen dat hij of
  zij met de juiste persoon te maken heeft.
  De verwerking van het BSN-nummer en de geboortedatum is noodzakelijk voor de behartiging van het
  gerechtvaardigde belang; het is voor de therapeut essentieel dat vastgesteld wordt wie de persoon is
  die hij/zij gaat behandelen en dat de juiste gegevens aan deze persoon worden “gekoppeld”.
  De afweging van de belangen is gemaakt en in het voordeel van Fysiotherapie- en Massagepraktijk
  Marina de Bruijn uitgevallen.
  Op grond van bovenstaande heeft Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn het recht om de
  betreffende persoonsgegevens van de patiënten te verwerken.
  Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst
  Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is
  voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. De overeenkomst betreft in deze een
  behandelovereenkomst en bevat een inspanningsverbintenis.
  Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft
  een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie, advies en een behandeling.
  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn kan de patiënten enkel een dienst verlenen
  wanneer (een deel van) de medische gegevens bekend zijn.

  Gegevensverwerking
  Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke
  zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden
  door Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
  de met u gesloten overeenkomst.
  Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als
  naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  De bewaartermijnen
  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn voldoen aan de bewaartermijnen die gesteld
  worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de
  Bruijn bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
  dienstverlening, echter medische gegevens maximaal tot 15 jaar na het afronden van de betreffende
  dienstverlening.

  Het register van verwerkingsactiviteiten
  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn heeft een register van verwerkingsactiviteiten
  opgesteld.

  De beveiligingsmaatregelen
  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen
  ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de
  Bruijn onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

  Uw rechten
  Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op vergetelheid;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht van bezwaar

  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn heeft een procedure opgesteld voor het geval dat
  u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de
  hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar
  marina@massagepraktijk-debruijn.nl. Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn zal dan
  binnen maximaal 14 dagen reageren.

  Cookies
  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet Fysiotherapie- en
  Massagepraktijk Marina de Bruijn voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo
  makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina
  de Bruijn zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de
  website gebruik wordt.
  De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie
  aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
  informatie namens Google verwerken. Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn heeft hier
  geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
  Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Fysiotherapie- en Massagepraktijk
  Marina de Bruijn en de website. Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn kan deze
  privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact met Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn op.

  Fysiotherapie- en Massagepraktijk Marina de Bruijn, 2018